Partnerzy

Akademia Górniczo – Hutnicza
Faculty of Mining, Surveying and Environmental Engineering
al. A. Mickiewicza 30
30-059 Krakow
Poland
http://www.agh.edu.pl

Akademia Górniczo – Hutnicza (AGH-UST)

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska został utworzony 1 października 1951 roku. Obecnie na wydziale prowadzone są badania dotyczące systemów informacji przestrzennej oraz nowoczesnych technik pomiarowych, do których można zaliczyć GPS, naziemne i lotnicze skanery jak również radar(?) interferometryczny. Ponad to podejmowane są prace nad wykorzystaniem teledetekcji i fotogrametrii w monitoringu środowiska naturalnego, zabytków itp.. W ramach inżynierii środowiska prace badawcze koncentrują się na doskonaleniu metod oceny stanu środowiska naturalnego, optymalizacji wpływu przemysłu na środowisko oraz sposobów rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych przez działalność człowieka.

Akademia Górniczo - Hutnicza wspiera rozpowszechnianie informacji o projekcie eSDI-NET+ oraz podobnych przedsięwzięciach i osiągnięciach poprzez swoją stronę internetową. Ponadto AGH jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej (PTIP), która jest organizacją „non-profit” wspierającą rozwój informacji przestrzennej w Polsce. Coroczne krajowe konferencje z cyklu „GeoInformacja w Polsce”, których organizatorem jest PTIP są okazją do publikowania i prezentowania przez AGH informacji i rezultatów prac w ramach eSDI-Net+. Konferencje stwarzają możliwość przekazania informacji o eSDI-NET+ pracownikom administracji państwowej i sektora prywatnego oraz przedstawicielom edukacji i „świata nauki”.

Ponadto, współpraca z Urzędem Miasta Krakowa dała nam możliwość wsparcia inicjatywy Krakowskie Dni INSPIRE, założonej dla wdrażania dyrektywy INSPIRE w skali regionalnej. Współpraca z Miejskim Zarządem Baz danych jest dobrym przykładem popularyzacji wyników projektu.

AGH bierze udział w realizacji następujących pakietów zadań w ramach eSDI-Net+, identyfikacja i analiza najlepszych praktyk stosowanych w budowie SDI na różnych szczeblach (WP2), uświadamianie i propagowanie osiągnięć sieci (WP4) oraz ocena skuteczności i trwałości osiągniętych rezultatów projektu (WP5). Ponadto AGH jest organizatorem lokalnych warsztatów, które odbędą się 29. stycznia 2009 roku w Krakowie.