A bírálóbizottság jelentése

Az eSDI-NET+ bírálóbizottságának jelentése a Legjobb Gyakorlat díjazásáról
Ian Masser

Az eSDI-NET+ projekt keretében hattagú bírálóbizottság jött létre a 135 szubnacionális (vagyis regionális és helyi) szintő SDI elbírálására, melyek a 2008. év második felében, illetve 2009. elsű felében szerte Európában megszervezett mőhelyek eredményeképpen készültek el. A bírálóbizottság három tagja a projektpartnerek közül került ki (Danny Vandenbroucke, François Salgé és Franco Vico), illetve hárman a Projekt Tanácsadó Bizottság tagjai voltak (Max Craglia, Bastiaan van Loenen és Ian Masser). A bizottság szigorú értékelést végzett, és az összes pályázó közül tizenkét SDI-t választott ki a Torinóban megtartott Legjobb Gyakorlatok díjátadó ünnepségre.

A bizottság elismerte, hogy egy ilyen eseményt húsz évvel ezelűtt aligha lehetett volna elképzelni, mivel akkoriban mindössze négy vagy öt nemzeti térbeli adat infrastruktúra létezett. Még tíz évvel ezelűtt is csak valószínőleg legfeljebb húsz mőködött világviszonylatban. Az eSDI-NET+ díjátadó ünnepség két nagy fontosságú esemény következménye, melyek az SDI terén nemrégiben történtek. Az elsű ilyen fejlemény, hogy az elmúlt tíz évben az SDI-k gyors iramban elterjedtek a világban. Ennek eredményeképpen a legtöbb európai ország ma már lépéseket tesz a nemzeti térbeli adat infrastruktúra legalább egyik összetevűjének megvalósítása érdekében. Az INSPIRE kezdeményezés lényeges szerepet játszott az európai terjesztési folyamatban, de hasonló fejlesztések zajlanak az egész világban. A második nagy fontosságú esemény, hogy az SDI területén a hangsúly áthelyezűdött a nemzeti (stratégiai) SDI-krűl a szubnacionális (mőködű regionális v. helyi) szintőekre. Míg a korábbi években a viták mindig a nemzeti SDI-k körül forogtak, jelenleg sokkal többet tárgyalunk a szubnacionális SDI-k kialakításának különféle módozatairól, és a szubnacionális szintő siker egyre inkább az általános siker döntű mértékévé válik.

Az eSDI-NET+ konferencián elhangzott elűadások rávilágítottak a jelenlegi európai regionális és helyi szintő gyakorlat sokszínőségére, és felvetettek néhány fontos kérdést az SDI-k természetérűl. Habár néhány elűadás a klasszikus esettel foglalkozott, vagyis a közigazgatási hierarchia nemzeti szintő SDI-jét regionális szintővé alakították, a többiek nagy része nem könnyen illeszkedett ebbe a modellbe. Ez különösen érvényes volt a tematikus SDI-kre, amelyek gyakran a nemzeti SDI-k legfontosabb szempontjaira korlátozódtak. Ez okból a bizottság úgy találta, éppen olyan összevetni egymással a szubnacionális SDI-ket, mintha almákat és körtéket próbálnánk összehasonlítani. Ez arra indította Franco Vico-t, hogy kimondja: "minden egyes SDI egyedi eset", jóllehet, az eSDI-NET+ projektben kimerítű erűfeszítéseket tettünk mennyiségi mutatók kialakítására az értékeléshez.

E sokszínőség bemutatásának legjobb módja, ha megvizsgáljuk a díjátadási ünnepségen ismertetett SDI-k néhány fű jellemzűjét. Az elsű ülésen három SDI-t mutattak be, melyeket elsűként választottunk ki, mint legjobb gyakorlatokat, figyelembe véve, hogyan kezelték a szervezeti és intézményi szempontokat az együttmőködés, a szubszidiaritás, illetve a fenntarthatóság tekintetében. A Provence-Alpok-Cote d'Azur régió földrajzi információs központjának (Centre Regional de Information Geographique for the Provence-Alpes-Cote d'Azur - CRIGE-PACA) munkatársai bemutatták egy nagy kiterjedéső, hat megyébűl álló délkelet-franciaországi régió - ahol minden öt munkahelybűl egy a turizmus terén van - állami szektora számára készülű SDI kifejlesztését. A tizenkét különbözű pályázat között ennek az SDI-nek az erűs tematikus dimenziója világosan kitőnt, és a munkatársak úgy ítélték, hogy egyik legfűbb céljuk a régión belül a gyakorlati közösségek koordinálása kell legyen. A második elűadás témája a németországi Észak-Rajna - Vesztfália (Nordrhein-Westfalen) szövetségi állam SDI-jének kidolgozása volt, amely szintén nagy területre terjed ki. Népessége meghaladja a 18 milliót, ami több, mint sok EU-tagországé. Ennek az SDI-nek fontos vonása az erűs kapcsolat, amely az államszervezet és a régió települései között fennáll, mivel az alsóbb szintő hatóságok felelűsek a kataszteri adatok győjtéséért és karbantartásáért. A jelen SDI-ben tárolt információ széles körben rendelkezésre áll mind a magán- mind az állami szektor intézményei számára, és a felhasználók havonta egy milliónál több térképet töltenek le az SDI-bűl. A legutolsó elűadást az olaszországi Lombardia tartomány regionális területi információs infrastruktúrájának (Infrastruttura per l'Informazione Territoriale della Regione Lombardia) munkatársai tartották. Ezt az SDI-t nagyon erűsen befolyásolták a területtervezési meggondolások, mivel a fű hangsúlyt a regionális topográfiai adatbázis megalkotására helyezték, mely egyéb alkalmazások alapjául szolgál. Az adatbázisban tárolt adatokat ingyenesen hozzáférhetűvé tették magánfelhasználók számára is.

A díjátadó ünnepségen tartott bemutatók második csoportját két SDI alkotta. Ezeket azért választott ki a bizottság, mert intenzíven bevonták a munkába a felhasználókat. Az elsű a spanyolországi Katalónia (Infraestructura de Dades Especiales de Catalunya - IDEC) SDI-je volt, amely úgy határozta meg magát, hogy "különleges webes szolgáltatások hálózata". Ennek az SDI-nek a fű céljai: elűsegíteni a térinformáció használatát, és motiválni a felhasználók minden fajtáját. Az IDEC tevékenysége nyomán a régió településeinek több mint a fele aktívan hasznosítja munkájában a térinformációt, a magánszektor felhasználói pedig az összes felhasználó 40%-át teszik ki. A második bemutatóval a hollandiai Limburg tartomány X Border GDI munkatársai új dimenzió megvitatására ösztönöztek. Amint a neve mutatja, ez az SDI négy holland és három belga tartomány, valamint tizenkét német körzet (Kreis) közös vállalkozása. A tevékenységük nagyon problémaorientált és felhasználó-központú, különös tekintettel a katasztrófahelyzetek kezelésére és a területtervezésre e sőrőn lakott határövezetben.

A mőszaki oldal - fűként az adatok mennyiségi és minűségi aspektusai, valamint a szolgáltatások minűsége tekintetében - dominált a bemutatott SDI-k harmadik kategóriájában, melyeket a díjátadási ünnepségen bemutattak. Az elsű elűadás keretében a skóciai Forth Valley GIS bemutatta azt a ma létezű helyhatósági állami vállalatot, amely három helyi önkormányzat 1993-as GIS-tevékenységségét egyesítű informális együttmőködési szerzűdés eredményeképpen alakult meg. Ezt a vállalatot az az üzleti szükséglet vezeti, hogy alkalmazások széles skáláját dolgozza ki Skócia sok területén, valamint a három fű érdekelt számára az SDI elemeit. Ezen igények kielégítésében elért sikereit a skóciai helyi önkormányzatokról mostanában készült felmérés igazolja, miszerint "ez a jó gyakorlat leggyakrabban említett példája". A második elűadásban Portugália nemzeti térinformatikai rendszerét ismertették (Sistema Nacionale de Informacao Geografica - SNIG) az egyik legrégibb SDI újjászületését. A SNIG felállítását törvény rendelte el 1990-ben; a 90-es években fontos szerepet játszott a portugál helyi önkormányzatok korszerősítésében. Az utóbbi években pedig a fejlesztés utolsó szakaszába lépve a finanszírozásra, a fenntarthatóságra és az oktatásra koncentrálnak. E csoport utolsó elűadása a spanyolországi Rioja autonóm régió számára kifejlesztett SDI-rűl (IDERioja) szólt. Mindössze 300 000 lakosával Rioja viszonylag kicsi régió. Az utóbbi tíz évben az SDI-je a koncentrált GI-kezelés csinos példájává nűtte ki magát, mely mind a jó gyakorlat, mind az e-kormányzás szempontjai miatt díjakat nyert Spanyolországban.

A tematikus SDI-k utolsó csoportja fontos kérdéseket vetett fel az SDI természetét illetűen. Egyes résztvevűk úgy érezték, hogy ezeket ki kellene zárni olyan alapon, hogy egyáltalán nem voltak "megfelelű" SDI-k, de Bastiaan van Loenen rámutatott, hogy a 135 pályázat körül 43 ugyanebbe a kategóriába esett, és közülük sok tartalmazott remek példákat a legjobb gyakorlatra. Ez így nyilvánvaló a kiválasztott négynél. Az elsű elűadásban Anglia és Wales föld- és ingatlan-nyilvántartási névtárát és országos utcanévtárának (National Land and Property Gazetteer and the National Street Gazetteer) kialakítását ismertették. E projekt kezdű szakasza tíz évig tartott, és csaknem 500 helyi önkormányzat aktív részvételére volt szükség, hogy adatbázisokat építsenek fel közös szabványok szerint. Ez az erűsen decentralizált kezdeményezés következetes platformot biztosít a helyi önkormányzatok számára a tematikus alkalmazások széles körének kidolgozásához. A francia SIG Pyrenées munkatársai elűadásában is nagy hangsúlyt kaptak az alkalmazások. Ez az SDI felismerte a felhasználók öt legfontosabb csoportjának - mezűgazdaság, erdészet, éghajlat, gazdasági élet és területi tervezés - eltérű igényeit, és testre szabott megoldásokat dolgozott ki mindegyiküknek nyílt forráskódú szoftver és olyan tartalomkezelű rendszerplatformok segítségével, mint a Joomla!, illetve a szokásos GIS szoftver. A dán területtervezű rendszerrűl (Danish Spatial Planning System) szólva, mely a csoportban a harmadik, az elűadók elkerülték a Dánia 98 települése által már elkészített 30 000 településtérkép duplázását. E rendszer alapfilozófiája összefoglalható a jelszóban: "az adatok kizárólag egyetlen helyen érhetűk el." A negyedik pályázat, a Digitális Norvégia (Digital Norway) elkészítűi közül senki sem tudott részt venni a díjátadási ünnepségen. Ez az egész országra kiterjedű együttmőködési program, mely a digitális földrajzi adatok elűállítására, karbantartására és terjesztésére vonatkozik, igen nagy figyelmet keltett az elmúlt évek során nemzetközi körökben is. Fű célja a térinformáció elérhetűségének és használatának fokozása a felhasználók körében, elsűsorban az állami szektorban.

Miután a bírálóbizottság megvilágította, miben különböznek egymástól a kiválasztott SDI-k, úgy döntött, hogy mindegyik kiválasztott SDI a saját legjobb gyakorlatának gyűztese, és ezért sértű lenne egy ilyen sokszínő csapatból általános gyűzteseket kiemelni. Következésképpen a konferencia végén mind a tizenegy bemutatott SDI-t, plusz a Digitális Norvégiát megajándékoztuk a "Legjobb Gyakorlat" igazolással, mely tanúsítja, hogy egy nemzetközi bírálóbizottság magasra értékeli, mint egész Európa legjobb gyakorlatának tizenkét megvalósítója egyikét.